ALGEMENE

VOORWAARDEN

Decembergeschenken  De promotie
 1. De schenker is G-Star RAW eStore B.V. De promotie bestaat uit drie Decembergeschenkacties. Elke Decembergeschenkactie bestaat uit een kans voor één deelnemer om 1 product te winnen uit de volgende lijst met producten door mee te doen aan deze online promotie. Alle deelnemende reacties moeten vóór 17 december 17.00 uur CET de schenker hebben bereikt. Deelnemende reacties zijn beperkt tot één per persoon. HET IS NIET NODIG OM EEN AANKOOP TE DOEN OM MEE TE DOEN.

  Toelating
 2. De promotie is voor inwoners van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk (exclusief Noord-Ierland), Frankrijk en Spanje van 18 jaar of ouder. Met uitzondering van: directeuren, leden, partners of werknemers van de schenker, diens dochterondernemingen, vertegenwoordigers, consultants of enige andere persoon die direct of indirect de schenker, of een leverancier van goederen of diensten met betrekking tot de promotie of enige andere zaken met betrekking tot de uitvoering van deze promotie direct of indirect beheert of daardoor wordt beheerd, of gezinsleden van dergelijke werknemers.

  De promotie
 3. Om mee te doen aan de promotie moeten deelnemers onder het promotiebericht “Decembergeschenk 1, 2 of 3” op Facebook in een reactie laten weten welk item zij zouden willen winnen en voor wie. Een aankoop doen is niet nodig. Het kopen van een product zorgt niet voor een grotere winkans.

 4. De winnaars worden als volgt geselecteerd: een willekeurige trekking uit de deelnemers die een reactie hebben geplaatst bij het Facebook-bericht “Decembergeschenk 1,2 of 3”. Aangezien de promotie uit drie Decembergeschenkacties bestaat, zullen er in totaal drie winnaars zijn. Er is voor elke actie één winnaar. De winkans is afhankelijk van het aantal reacties.

 5. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving gaan deelnemers er door mee te doen aan deze promotie mee akkoord de schenker en alle samenwerkende partners (de “Promotiepartijen”), maar ook hun respectievelijke opvolgers, vertegenwoordigers en rechtsverkrijgenden, en Facebook, Inc. (gezamenlijk de “Vrijgewaarde partijen”) uit te sluiten en vrij te waren van enige en alle vorderingen, claims, letsel, verlies of schade die op welke manier dan ook indirect of direct ontstaat als gevolg van deelname aan deze promotie of eventuele promotiegerelateerde activiteit of reis en/of acceptatie, ontvangst, bezit of gebruik/misbruik van de prijs. De schenker is niet verplicht bovengenoemde informatie of materialen te gebruiken, maar mag dit wel doen en mag dergelijke informatie of materialen naar eigen goeddunken bewerken, zonder enige verplichting of compensatie. Alle federale, nationale en lokale wetten en voorschriften zijn van toepassing. Alle inzendingen worden het eigendom van de schenker. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving zijn de schenker en diens agentschappen niet verantwoordelijk voor mislukte, gedeeltelijke of verdraaide computeroverdrachten, of voor technische storingen van enige aard die op enige manier invloed hebben op de promotie, waaronder onder andere elektronische defecten of schade aan een netwerk, hardware of software. Als de promotie om een of andere reden niet volgens plan kan worden uitgevoerd, waaronder als gevolg van een computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude of technische storingen buiten de controle van de schenker die de uitvoering, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of juiste uitvoering van de promotie corrumperen of daarop invloed hebben (waaronder deelnames of anderszins), dan behoudt de schenker zich het recht voor om naar eigen goeddunken iemand die heeft geknoeid met het deelnameproces te diskwalificeren, of deze persoon nu deelneemt aan de promotie of niet, en de promotie te beëindigen, aan te passen of op te schorten. In een dergelijk geval behoudt de schenker zich het recht voor om de promotie uit te voeren en de prijs uit te reiken aan de hand van een willekeurige trekking onder alle geschikte reacties die zijn geplaatst vóór en/of na (indien van toepassing) de actie die is ondernomen door de schenker, of op een andere wijze die eerlijk, passend en in overeenstemming met de algemene voorwaarden is, zoals naar eigen goeddunken wordt vastgesteld door de schenker. Berichtgeving over beëindiging/aanpassing/opschorting van de promotie wordt door de schenker onder het oorspronkelijke Facebook-bericht over de promotie geplaatst. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor enige fout, weglating, onderbreking, verwijdering, storing, vertraging in de uitvoering of verzending, storingen aan communicatielijnen, diefstal of verlies, vernietiging van, ongeoorloofde toegang tot of aanpassing van reacties, or enige problemen met of technische storingen aan een telefoonnetwerk of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, storingen bij een e-mail of elektronische reactie of deelname ontvangen als gevolg van technische problemen of vastlopend internetverkeer of een vastlopend(e) website/platform, of enige combinatie daarvan, waaronder letsel of schade aan iemands computer met betrekking tot of als gevolg van deelname aan of het downloaden van eventuele materialen bij deze promotie. Het niet handhaven van enige bepaling van deze algemene voorwaarwaarden door de schenker of een beheerder geldt niet als een opheffing van die bepaling. Personen die deelnemen aan de promotie stemmen er verder mee in om niet willens en wetens de promotie te schaden of een onderbreking ervan te veroorzaken en/of te voorkomen dat anderen kunnen deelnemen aan de promotie. OPGELET: ELKE POGING OM EEN ONLINE DIENST, WEBSITE OF PLATFORM TE SCHADEN OF DE RECHTMATIGE UITVOERING VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE OF CIVIELE WETGEVING. ALS EEN POGING TOT IETS DERGELIJKS WORDT GEDAAN, DAN KAN DE SPONSOR DE PERSOON DIE DEZE POGING DOET, OF DEZE NU WEL OF NIET DEELNEEMT AAN DE PROMOTIE, DISKWALIFICEREN EN EEN SCHADEVERGOEDING EISEN VOOR ZOVER DE WET DIT MOGELIJK MAAKT.

 6. De schenker, voor zover toegestaan bij wet, neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade of letsel aan de winnaars of diens eigendommen en/of bagage veroorzaakt door of met betrekking tot de promotie, de prijs, de reis en/of de accommodatie behorende bij de prijs, met uitzondering van bij nalatigheid, schuld of opzettelijk handelen of het nalaten daarvan door de schenker of diens agenten. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de winnaars om te garanderen dat de personen die reizen (de winnaar(s) en reisgenoten) beschikken over de vereiste reisdocumenten (d.w.z. paspoort, visums) en voldoen aan de aanbevelingen met betrekking tot gezondheid en verzekeringen. De schenker is niet verantwoordelijk voor het regelen van een reisverzekering en/of geldige reisdocumenten.

  De prijs
 7. De winnaar ontvangt 1 item dat is gekozen uit de lijst met producten, verpakt in cadeaupapier en via de post naar de winnaar gestuurd vóór kerstavond, 24 december 2018. De prijs heeft een waarde van tussen de € 25,– en € 289,95. Maximaal één prijs van één product uit de lijst per winnende deelnemer. Er zijn geen extra of vervangende prijzen beschikbaar. Het cadeau wordt naar het adres gestuurd dat de winnaar heeft opgegeven. De schenker stuurt het cadeau vóór kerstavond, 24 december 2018, naar dit adres. De schenker betaalt de verzendkosten. De schenker kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdige levering van de prijs. Eventuele aanvullende kosten en onkosten met betrekking tot de prijs, waaronder onder andere kosten voor het ophalen van de prijs bij bijvoorbeeld een postkantoor als dit door de winnaar is opgegeven als postadres, maken geen deel uit van de prijs en moeten door de winnaar worden betaald. Indien de prijs om een of andere reden niet beschikbaar is, behoudt de schenker zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld. De prijs is niet overdraagbaar. Er gelden mogelijk bepaalde beperkingen, zoals vastgesteld door de schenker. Als de prijswinnaar en diens gast de beperkingen of enig ander deel van deze algemene voorwaarden niet kunnen naleven, dan verliezen zij het volledige recht op de prijs en wordt een andere prijswinnaar gekozen uit alle geschikte reacties (indien de tijd dit toelaat).

  Vervangingen zijn niet toegestaan, tenzij beschreven in deze algemene voorwaarden. Naar goeddunken van de schenker kan een prijs van vergelijkbare of gelijke waarde worden toegekend. Prijselementen mogen niet van elkaar worden gescheiden, en tickets, tegoedbonnen en cadeaukaarten worden niet vervangen als deze zoekraken of worden gestolen, en de Promotiepartijen doen afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking daartoe, voor zover de wetgeving dit toestaat. Tickets en cadeaukaarten zijn onderhevig aan de daarvoor geldende algemene voorwaarden. De prijs wordt uitgereikt op voorwaarde dat er voldoende geschikte deelnemende reacties zijn. Indien er een afwijking of tegenstrijdigheid is tussen publicaties of andere verklaringen in eventuele promotiematerialen voor de sweepstakes en de voorwaarden en bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan hebben deze algemene voorwaarden voorrang en zullen bepalend zijn.

 8. Winnaars worden zo snel mogelijk na selectie van de winnaars, en uiterlijk 18 december om 12 uur 's nachts CET, op de hoogte gesteld via een privébericht op Facebook. Indien een winnaar de prijs niet wil aannemen, dan moet hij of zij de schenker hiervan binnen vierentwintig (24) uur na berichtgeving van het winnen van de prijs op de hoogte stellen. Als een winnaar de prijs weigert, doet hij of zij afstand van de prijs en is er geen vervanging of alternatief beschikbaar. Prijzen worden zodra een winnaar zijn of haar acceptatie aangeeft naar het adres gestuurd dat hij of zij heeft opgegeven. Als de schenker door handelen of nalatigheid van een winnaar de prijs niet aan een winnaar kan afleveren, doet die winnaar afstand van de prijs en is er geen vervanging of alternatief beschikbaar. Naar het goeddunken van de schenker wordt er, als de tijd het toelaat, mogelijk een nieuwe winnaar gekozen.

  Deze regels
 9. De instructies voor de promotie, die beschikbaar zijn op de Facebook-pagina van G-Star RAW, https://facebook.com/gstarraw, waaronder de instructies voor deelname, maken deel uit van deze regels. Deelnemers die zich niet houden aan deze regels, of die onvolledige, onjuiste of frauduleuze reacties plaatsen, mogen niet deelnemen aan de promotie. Door een reactie te plaatsen, stemmen deelnemers er mee in zich te houden aan deze regels.

 10. In het geval van een duidelijke fout in deze regels, enige onrechtmatigheid of omstandigheden buiten de redelijke controle van de schenker, die het uitvoeren van de promotie voorkomt/voorkomen, behoudt de schenker zich het recht voor om de regels aan te passen of de promotie in te trekken. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet, zal de schenker niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van verlies of teleurstelling die hierdoor wordt veroorzaakt. In dergelijke omstandigheden zal de schenker alle redelijke inspanningen leveren om deelnemers te berichten over eventuele veranderingen of intrekking

 11. Over de promotie wordt alleen gecorrespondeerd als de schenker dit goeddunkt. Eventuele vragen over de promotie kunt u richten aan support@g-star.com of aan het adres van de schenker, dat hieronder wordt vermeld.

 12. De naam en het adres van de schenker zijn: G-Star RAW eStore B.V., gevestigd op de Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam, Nederland. E-mailadres: support@g-star.com.

 13. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet, stemt de deelnemer ermee in dat: (1) enige en alle geschillen, claims en oorzaken van rechtsvorderingen die ontstaan uit of met betrekking tot deze promotie of het toekennen van de prijs individueel, zonder een beroep te doen op enige vorm van collectieve schadevergoeding, zullen worden opgelost door de rechtbank van Amsterdam, onverminderd het recht van de deelnemer om procedures in te stellen bij de bevoegde rechtbank in overeenstemming met de verplichte lokale wetgeving; (2) alle problemen en kwesties met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze algemene voorwaarden, of de rechten en verplichtingen van de deelnemer en schenker met betrekking tot de promotie zijn onderhevig aan, en moeten worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlandse wetgeving, onverminderd verplichte wetten die de deelnemer het recht geven aanspraak te maken op een andere wet.

 14. Lijst met winnaars: Stuur voor de naam van de winnaar een aan jezelf geadresseerde envelop met postzegel naar: G-Star RAW eStore B.V., gevestigd op de Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam, Nederland.

 15. PRIVACYBELEID. Persoonlijke informatie die wordt verstrekt in verband met deelname aan de promotie is onderhevig aan het privacybeleid van de schenker dat beschikbaar is op: https://www.g-star.com/help-info/privacy-policy.

 16. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook.
Terug naar boven